Hizmet Standartları

T.C.

BOZYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Kullanım izin Belgesi

1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,

3. Demir Vizesi

4- Cins Değişikliği Yazısı

5- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

6-Borç Sorgulaması.

7- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

8- Telefon Ankastre Vizesi,

9- Numarataj Yazısı,

10 -Sığınak Raporu

11- Harç ve Ücretler

12- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

13- İskân Dilekçesi

14-İnşaatın plan,proje, Fen, Sağlık ve Sanat kurallarına uyun olarak yapıldığına dair;

 

a)Mimari Yapı Sorumlusu Raporu

b) Statik Yapı Sorumlusu Raporu

c) Elektrik Yapı Sorumlusu Raporu

d) Makine Yapı Sorumlusu Raporu

3 gün

2

Yapı Ruhsatı

1-     Dilekçe
2-     Tapu Fotokopisi
3-     İmar Durumu
4-     Mimari Proje ……………… ( 3 Takım)
5-     Statik Proje Ve Hesabı ….      (3 Takım)
6-     Elektrik Projesi …………..    ( 3 Takım)
7-     Tesisat Projesi ……………    ( 3 Takım)
8-     Harita (Aplikasyon Krokisi ve İnşaat Kot'ları)
9-     Harç Makbuzu
10-Jeolojik Etüd Raporu ……      

11- Kalorifer Projesi ………..       (Kaloriferli İse)
12- Asansör Projesi …………..     (Asansörlü İse)
13- Taahhütname (Mimar)….       
14- Taahhütname (İnş.Müh.)….   
15- Taahhütname (Mak.Müh.)..     
16- Taahhütname (Elek.Müh.)..     
17-Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi(Odalardan)(İnşaat, Mimari,elektrik ve Sıhhi tesisat.)

18-Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi(Odalardan)(İnşaat, Mimari, Elektrik ve Sıhhi tesisat.)

19-Sit alanı İçerisinde Bulunan arsa ve binalara Yapı Ruhsatı almak için:

Belediye Başkanlığından imar durumu ile Sit, İmar ve Kadastro paftaları fotokopileri alındıktan sonra Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan alınacak izne ve bu izne bağlı olarak tasdik edilen projeye göre Belediyemize İnşaat Yapı ruhsatı düzenlenir. Verilecek olan yapı ruhsatı için

Yukarıdaki belgelerin hepsi istenir.

 

3 gün

 

 

 

3

Çap(İmar Durumu)

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

4-Dilekçe.

1 gün

4

Sera Yapım İzni

1-Dilekçe

2-Tapu Örneği

3-Tapu Hisseli ise Tüm hissedarlardan Muvafakatname

4-Harç makbuzu.

5-Belediye Borcu yoktur yazısı.

1 gün

5

Hafriyat İznİ

1-Dilekçe

2-Hafriyat alınacak ve çekilecek  yerin tapu örneği.

3-Hisseli ise hissedarların muvafakati.

4-Harç makbuzu ve Borcu yoktur yazısı.

5-Nakil esnasında her türlü güvenlik tedbirlerini alacağına dair taahhütname.

1 gün

6

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7-Ticaret sicil Gazetesi (şirket ise)

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü, (Şirket İse)

9- Sicil Tasdiknamesi (Şirket ise)

10- Tapu Fotokopisi.

11-Yapı Kullanma izin Belgesi

12- İtfaiye Raporu,

13-Oda Kayıt Belgesi(Şahıs İse)

14-İkemekgah

15-Sabıka Kaydı.

16- Bağ kur veya Sigorta kaydı.

17-Umuma açık yerler için Em. Müd. Dilekçe.

18-Hisseli Tapularda Muvafakat (Noterden veya 2 Şahit)

19- Bir adet Plastik Dosya

20-Sabıka Kaydı.

21-6Kg’lık Yangın söndürme cihazı fatura fotokopisi.

22-Sağlık ocağı İzin belgesi(Sağlık ocağınca verilecektir.)

23-Borç Sorgulama.(Belediyece verilecek)

2 gün

7

Gayri Sıhhi Müesseler

1-Beyan Formu(Belediyeden Verilecek)

2-Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesi örneği

3-Şirket ise imza sirküsü örneği.

4-Şahıs ise TC Kimlik Nolu  kimlik fotokopisi.

5-Şahıs ise 1 fotoğraf.

6-İş akım şeması ve açıklama raporu.

7-Tapu Fotokopisi.

8- Yapı Kullanma İzin Belgesi.

9-  Kira ise Kira kontratı.

10-Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi.

11-İtfaiye raporu.

12-Vergi levhası fotokopisi.

13-Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belgeler.

14-Tesisin konumunu gösteren vaziyet planı.

15-Sorumlu müdür belgesi, sahibi ile sözleşme ve diploma fotokopisi.

16-İşletme Belgesi.

17-Deşarj izni.

18-Emisyon İzni.

19-Bayi ise bayilik sözleşmesi.

20-Tabip ve sağlık personeli Sözleşmesi(50 ve daha fazla işçi çalıştıranlar )

21-TSE hizmet yeterlilik belgesi.

22-Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Görüşü.

23-Geçiş yolu izin belgesi.

24-Tehlikeli maddeler zorunluluk sigortası.

25-Plastik Dosya

5 gün

8

Su abonesi

1-Adres Bilgi Formu

2-Kimlik Fotokopisi

3-İçme suyu saatinin marka ve numarası

4-Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanma izni belgesi

10 dakika

9

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

4 Saat

10

Veterinerlik Hizmeti

(Mezbaha)

1-Menşe şahadetnamesi

2-Sağlık Raporu

3-Büyükbaş hayvanlar için kulak küpesi

5 dakika

11

Ödeme işlemleri

1-Fatura

2-Vergi dairesinden borcu olup olmadığına dair yazı

30 dakika

12

Beyan İşlemleri

1- Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Aslı veya Fotokopisi

3-1 adet plastik dosya

4-Binalar için varsa nitelik yazısı-Ruhsat(iskan Ruhsatı)

5-İşlem sonunda asıl veya vekil imzası.

10 dakika

13

Tahsilat

1-TC Kimlik No veya kimlik bilgileri.

2-Su veya Emlak Dosya no bildirir makbuz veya fatura.

10 dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                          İkinci Müracaat Yeri:

İsim       :Yusuf BAKIR                                    İsim            :Mustafa ÇETİNKAYA

Unvan    :Yazı İşleri Müdürü                            Unvan       : Belediye Başkanı

Adres      :Bozyazı Belediyesi                           Adres         : Bozyazı Belediyesi

Tel           :0324 851 3007                              Tel             : 0324 851 3007

Faks        :0324 851 34 30                              Faks          : 0324 851 34 30

E-Posta   :İnfo@bozyazi.bel.tr                          E-Posta     : İnfo@bozyazi.bel.tr